Sestavy analýz

252/2004 krácený - upravená podzemní 252/2004 úplný - upravená podzemní
252/2004 krácený - upravená povrchová 252/2004 úplný - upravená povrch
252/2004 krácený - základní 252/2004 úplný - základní
252/2004 pesticidy Agresivita na beton
252/2004 Příloha 2 - tep. Voda z jiné než PV Agresivita na ocel
252/2004 Příloha 2 - teplá voda z PV MŽP 8/96
252/2004 Příloha 3 - teplá voda pro hyg. zaměst. PV-A-1 Podrobný rozbor - chemie (ÚCHR)
252/2004 úplný - nový vrt PV-C Kontrolní rozbor

Kategorie analýz

těkavé organické látky (TOL, BTEX, ClF)
bakteriologické ukazatele těžké kovy
organické látky (PAU, PCB, OCP) triazinové pesticidy

Radiologické ukazatele

celk. objemová aktivita alfa radon
celk. objemová aktivita beta uran
radium

Ropné látky

extrahovatelné látky (EL) tuky
nepolární extrah. látky (NEL) tuky a oleje
nepolární extrahovatelné látky uhlovodíky C10-C40

Základní chemie

amonné ionty KNK 4,5
AOX KNK 8,3
bromičnany kyanidy celkové
BSK-5 kyanidy volné
Ca+Mg (tvrdost) neionogenní tenzidy
celkový dusík nerozp. látky žíhané (NLž)
CO2 agres.- Heyer.zkouška nerozpuštěné látky (NL)
DOC P celk. - PO4
dusičnany pH při 25°C
dusitany pH při 25°C
elektrická konduktivita rozp. látky žíhané (RAS)
EOX rozpuštěné látky (RL)
Fe++ sestava 746L
fenoly SiO2
fluoridy sírany
fosforečnany sulfan a sulfidy
chlor celkový tenzidy aniontové
chlor vázaný tenzidy kationaktivní
chlor volný TOC
chlorečnany vápník
chloridy veškeré látky (VL)
chloritany veškeré látky žíhané (VLž)
CHSK-Cr ZNK 4,5
CHSK-Mn ZNK 8,3

Potřebné vzorkovnice

Vyberte analýzu
Reset